Решение на Съда (трети състав) от 6 април 2006 г. # Комисия на Европейските общности срещу Република Австрия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 89/391/ЕИО. # Дело C-428/04. Комисия/Австрия TITJUR