Решение на Комисията от 14 юли 1999 година относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Панама (нотифицирано под номер C(1999) 2058) (текст от значение за ЕИП)$