Решение на Общия съд (шести състав) от 3 март 2016 г. Решение на Общия съд (шести състав) от 3 март 2016 г.#Ugly, Inc. срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).#Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на словна марка на Общността „COYOTE UGLY“ — Относителни основания за отказ — Отмяна на по-ранната словна марка на Общността — Член 8, параграф 1, букви a) и б) от Регламент (EО) № 207/2009 — Липса на нерегистрирана марка — Член 8, параграф 4 от Регламент (EО) № 207/2009 — Липса на общоизвестна марка по смисъла на член 6, второ, от Парижката конвенция — Член 8, параграф 2, буква в) от Регламент (EО) № 207/2009.#Дело T-778/14.