Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2179 на Комисията от 25 ноември 2015 г. за започване на преразглеждане на Регламент за изпълнение (ЕС) № 102/2012 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Китайската народна република, разширено с цел да обхване вноса на стоманени въжета и кабели, изпратени от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея, с оглед на проучване на възможността да се освободи един корейски износител от действието на тези мерки, за отмяна на антидъмпинговото мито по отношение на вноса от страна на този износител и за въвеждане на регистрационен режим за вноса от този износител (ОВ L 309, 26.11.2015 г.)