TITJUR Решение на Съда (втори състав) от 9 ноември 2006 г. # Комисия на Европейските общности срещу Joël De Bry. # Жалба - Длъжностно лице. # Дело C-344/05 P. Комисия/De Bry