Резолюция (ЕС, Евратом) 2016/1461 на Европейския парламент от 28 април 2016 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции