PROPCELEX Споразумение между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и държави, които не са членки на Европейския съюз, относно участието на последните в договореностите на Общността за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност (Ecurie) (2003/С 102/02)