Писмен въпрос E-2272/09, зададен от John Bowis (PPE-DE) на Комисията. Стратегия на ЕС за борба с инвазивните видове