Регламент (Евратом) № 1908/2006 на Съвета от 19 декември 2006 гoдина за определяне на правилата за участие на предприятия, научноизследователски центрове и университети в дейност съгласно Седмата рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2011 г.) PROPCELEX