Υπόθεση C-368/19: Διάταξη του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2020 [αίτηση του Consiglio di Stato (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl κατά Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA (Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 53, παράγραφος 2, και άρθρο 94 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Προσέγγιση των νομοθεσιών – Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Περιορισμοί στην εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας οι οποίοι επιβάλλονται από τοπικές αρχές – Μη παροχή επαρκών διευκρινίσεων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η απάντηση επί του προδικαστικού ερωτήματος για την επίλυση της διαφοράς της κύριας δίκης – Προδήλως απαράδεκτο)