Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2017 spadajúcich pod program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)