Покани за представяне на предложения и свързани с тях дейности по работната програма на ЕНС за 2017 г., в обхвата на рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.)