Дело C-440/07 P: Жалба, подадена на 24 септември 2007 г. от Комисия на Европейските общности срещу решението, постановено на 11 юли 2007 г. от Първоинстанционния съд (четвърти разширен състав) по дело T-351/03 (Schneider Electric SA/Комисия)