Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7858 — INEOS/parts of Celanese) (Текст от значение за ЕИП)