Дело C-232/16 P: Жалба, подадена на 20 април 2016 г. от Simet SpA срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 3 март 2016 г. по дело T-15/14, Simet/Комисия