Регламент за изпълнение (ЕС) № 437/2014 на Комисията от 29 април 2014 година за одобряване на 2-Октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21 Текст от значение за ЕИП