Γνωμοδότηση της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Εξορθολογισμός της υλοποίησηςτου ΔΕΔ-Μ»