Mål T-82/13: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Panasonic och MT Picture Display mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Världsmarknaden för katodstrålerör för tv- och datorskärmar — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Avtal och samordnade förfaranden rörande priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion — Rätten till försvar — Bevis för deltagande i överträdelsen — En enda, fortlöpande överträdelse — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Proportionalitet — Böter — Obegränsad behörighet)