Vec T-82/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Panasonic a MT Picture Display/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Svetový trh s elektrónkami pre obrazovky televízorov a počítačov — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a zosúladené postupy v oblasti cien, rozdelenia trhov, kapacít a výroby — Právo na obhajobu — Dôkaz o účasti na karteli — Jediné a pokračujúce porušenie — Usmernenia k metóde stanovenia pokút z roku 2006 — Proporcionalita — Pokuty — Neobmedzená právomoc“)