Lieta T-82/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 9. septembra spriedums – Panasonic un MT Picture Display/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Televizoru un datoru monitoru kineskopu pasaules tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Nolīgumi un saskaņotas darbības cenu, tirgu sadales, jaudas un ražošanas jomā — Tiesības uz aizstāvību — Pierādījums par dalību aizliegtā vienošanās — Vienots un turpināts pārkāpums — 2006. gada pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — Samērīgums — Naudas sodi — Neierobežota kompetence