Дело T-82/13: Решение на Общия съд от 9 септември 2015 г. — Panasonic и MT Picture Display/Комисия (Конкуренция — Картели — Световен пазар на катодни тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори — Решение, с което се констатира нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Споразумения и съгласувани практики в областта на цени, подялба на пазари, капацитети и производство — Право на защита — Доказателство за участието в картела — Едно-единствено продължавано нарушение — Насоки относно метода за определяне на глобите от 2006 г. — Пропорционалност — Глоби — Пълен съдебен контрол)