Заключение на генералния адвокат Warner представено на18 април 1978 г. # Hans-Otto Wagner GmbH, Agrarhandel KG срещу Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Hamburg - Германия. # Парични еквиваленти. # Дело 108/77. Wagner Agrarhandel TITJUR