Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7968 – EQT Services UK/Kuoni Travel Holding) (Text s významom pre EHP)