Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.7968 — EQT Services UK / Kuoni Travel Holding) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)