2016 m. vasario 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/165, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB (Mokumas II) nustatoma techninė informacija, naudojama techniniams atidėjiniams ir pagrindinėms nuosavoms lėšoms, pateiktiniems ataskaitose, kurių ataskaitinės datos yra nuo 2016 m. sausio 1 d. iki kovo 30 d., apskaičiuoti (Tekstas svarbus EEE)