Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/165 на Комисията от 5 февруари 2016 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането, чиито референтни дати попадат в периода 1 януари — 30 март 2016 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Платежоспособност II) (Текст от значение за ЕИП)