Дело T-326/13: Решение на Общия съд от 12 юли 2016 г. — Комисия/Thales développement et coopération (Арбитражна клауза — Четвърта и Пета рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности — Договори по проекти за проектиране и разработване на горивни елементи с пряко изгаряне на метанол — Недействителност на договорите поради измама — Възстановяване на финансови вноски на Съюза — Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 — Давност — Прилагане на френското и на белгийското право — Право на защита — Лихви)