Věc C-637/13 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. ledna 2017 – Laufen Austria AG v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Kartelové dohody — Belgický, německý, francouzský, italský, nizozemský a rakouský trh zařízení a pevných součástí koupelen — Koordinace cen a výměna citlivých obchodních informací — Nařízení (ES) č. 1/2003 — Článek 23 odst. 2 — Horní hranice 10 % z obratu — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 — Povinnost uvést odůvodnění — Zásada rovného zacházení — Výkon pravomoci soudního přezkumu v plné jurisdikci“