Решение на Комисията от 27/01/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7845 - HCL TECHNOLOGIES SWEDEN / VOLVO IT) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)