Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/322 на Комисията от 10 февруари 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи относно изискванията за покритие на нуждите от ликвидност (ОВ L 64, 10.3.2016 г.)