Sklep Sveta (EU) 2019/77 z dne 20. decembra 2018 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Zvezo Bahami o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje