Комисия/Италия TITJUR Заключение на генералния адвокат Rozès представено на7 юни 1983 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Равно третиране на мъжете и жените. # Дело 163/82.