Писмен въпрос E-4848/06 зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Телефонен номер за спешни случаи 112