Определение на председателя на Общия съд от 7 април 2016 г. Определение на председателя на Общия съд от 7 април 2016 г.#ADR Center SpA срещу Европейска комисия.#Обезпечително производство — Арбитражна клауза — Споразумения, сключени за изпълнение на проекти, финансирани от Съюза в рамките на програмата „Гражданско правосъдие“ — Решение на Комисията, имащо изпълнителна сила, да се пристъпи към събиране на платените суми — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност.#Дело T-644/14 R.