Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7910 — Kesko/Onninen) (Текст от значение за ЕИП)