Дело C-285/09: Решение на Съда (голям състав) от 7 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Наказателно производство срещу R (Шеста директива ДДС — Член 28в, A, буква а) — Измама с ДДС — Отказ за освобождаване от ДДС във връзка с вътреобщностни доставки на стоки — Активно участие на продавача в измамата — Правомощия на държавите членки в борбата с измамите, избягването на данъци и евентуалните злоупотреби)