Решение на Комисията от 17 март 2004 година относно някои защитни мерки по отношение на регистрираните коне от Южна Африка (нотифицирано под номер С(2004) 808)Текст от значение за ЕИП. PROPCELEX