Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на13 април 2000 г. # Комисия на Европейските общности срещу Република Гърция. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 95/59/ЕО - Член 9. # Дело C-216/98. Комисия/Гърция TITJUR