Поправка на Решение за изпълнение 2014/847/ЕС, Евратом на Комисията от 26 ноември 2014 година за изменение на Решение 90/176/Евратом, ЕИО за разрешаване на Франция да не отчита някои категории сделки и да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС ( ОВ L 343, 28.11.2014 г. )