Делегиран регламент (ЕС) 2016/812 на Комисията от 18 март 2016 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 2015/2195 за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки C/2016/1612