Arbetstidens förläggning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 december 2008 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (10597/2/2008 – C6-0324/2008 – 2004/0209(COD))