Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10109 — Cinven/BCI/Compre) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 66/08