Решение на Комисията от 19 септември 1995 година относно определяне на образец на сертификат за търговията в рамките на Общността със сперма, яйцеклетки и ембриони от овце и кози (текст от значение за ЕИП) (95/388/ЕО)