Писмен въпрос E-1650/04, зададен от Monica Frassoni (Verts/ALE) на Комисията. EU funding of Portuguese waste incineration capacity in light of EU waste policy objectives