Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1692 на Комисията от 20 септември 2016 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 януари до 31 март 2017 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 539/2007 в сектора на яйцата и за яйчен албумин