2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1991/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų