PROPCELEX Решение на Съвета от 20 декември 1985 година за изменение, с оглед присъединяването на Испания и Португалия, на Решение № 83/516/ЕИО за задачите на Европейския социален фонд