ДОКЛАД относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия (COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)) Комисия по икономически и парични въпроси Докладчик: Ирене Тинали