Υπόθεση T-116/07: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Φεβρουαρίου 2018 — Γαλλία κατά Επιτροπής