ДОКЛАД относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)) Комисия по икономически и парични въпроси Докладчик: Ирене Тинали